FAQs Complain Problems

घटना दर्ता

सम्बन्धबिच्छेद दर्ता

प्रक्रिया
१) सम्बन्ध विच्छेद भएको पति वा पत्नीले सूचना फाराम भरी सूचना दिने ।

आवश्यक कागजात
१) निवेदन पत्र २) अदालतबाट सम्बन्ध विच्छेद भएको फैसलाको प्रमाणित प्रतिलिपि ३) पति पत्नीको नागरीकताको प्रतिलिपि १/१ प्रति ४) केटाको स्थायी ठोगाना सम्बन्धीत वडाको हुनु पर्ने

जिम्मेवार अधिकारी
१) निवेदन पत्र २) अदालतबाट सम्बन्ध विच्छेद भएको फैसलाको प्रमाणित प्रतिलिपि ३) पति पत्नीको नागरीकताको प्रतिलिपि १/१ प्रति ४) केटाको स्थायी ठोगाना सम्बन्धीत वडाको हुनु पर्ने

दस्तावेज: 

बिबाह दर्ता

प्रक्रिया
१) दुलाहा दुलही दुवै उपस्थित भई सूचना दिने

आवश्यक कागजात
१) निवेदन प्रत्र २) दुलाहा दुलहीको नागरीकता ३) दुलहीको नागरीकता नभएमा बाबु वा दाजभाईको नागरीकता ४) चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर तिरेको रसिद

जिम्मेवार अधिकारी
१) निवेदन प्रत्र २) दुलाहा दुलहीको नागरीकता ३) दुलहीको नागरीकता नभएमा बाबु वा दाजभाईको नागरीकता ४) चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर तिरेको रसिद

दस्तावेज: