FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
गाउँपालिका दररेट २०७७-७८ ७७/७८ 09/16/2020 - 12:58 PDF icon गाउँपालिका दररेट २०७७-०७८ .pdf
गाउँपालिका दररेट २०७६्।०७७ ७६/७७ 10/20/2019 - 12:32 PDF icon गाउँपालिका दर रेट २०७६-०७७.pdf
आ.व २०७६-७७ जिल्ला दर रेट मुस्ताङ ७६/७७ 08/30/2019 - 08:03 PDF icon Jila darate 2076-77.pdf
गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७६-७७ ७६/७७ 08/28/2019 - 12:16 PDF icon गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७६-७७.pdf
आ.व.२०७५/७६ जिल्ला दर रेट मुस्ताङ ७५/७६ 10/31/2018 - 12:26 PDF icon जिल्ला दर रेट ७५-७६ मुस्ताङ.pdf
गाउँपालिका दर रेट आ.व. २०७५/७६ ७५/७६ 10/30/2018 - 12:38 PDF icon गाउँपालिका दर रेट.pdf
वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँ कार्यपालिकाबाट स्वीकृत ऐन कानुन तथा निर्देशिका ७५/७६ 08/23/2018 - 13:15 PDF icon प्रशासकीय कार्यविधि.pdf, PDF icon वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँ सभा संचालन कार्यविधि २०७४.pdf, PDF icon वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँ कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४.pdf, PDF icon वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँ कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४.pdf, PDF icon वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण.pdf, PDF icon उपभोक्ता समिति गठन,परिचालन तथा ब्यबस्थापन कार्यविधि.pdf, PDF icon घ वर्ग निर्माण ब्यबसायी इजाजत पत्र सम्बन्धी कार्यविधि.pdf, PDF icon कार्यालयको कार्य विभाजन सम्बन्धमा व्यब्स्था गर्न बनेको नियम.pdf, PDF icon गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५.pdf
गाउँपालिकाको चा.लु. आ.व.२०७५/७६ को बिनियोजन ऐन ७५/७६ 08/23/2018 - 12:42 PDF icon बिनियोजन ऐन.pdf
गाउँपालिकाको चालु आ.व.०७५/७६ को आर्थिक ऐन ७५/७६ 08/23/2018 - 12:10 PDF icon aarthik ain.pdf
बिभिन्न कानुन तथा निर्देशिका ७५/७६ 07/20/2018 - 10:29 PDF icon उपभोक्ता समिति गठन,परिचालन तथा ब्यबस्थापन कार्यविधि.pdf, PDF icon कार्यालयको कार्य विभाजन सम्बन्धमा व्यब्स्था गर्न बनेको नियम.pdf, PDF icon घ वर्ग निर्माण ब्यबसायी इजाजत पत्र सम्बन्धी कार्यविधि.pdf