FAQs Complain Problems

मृत्यु दर्ताको लागि आवश्यक कागजात के के हुन् ?

-मृत्यु हुनेको नागरिकताको फोटोकपी 

-सूचकको नागरिकताको प्रमाणपत्र

-अन्य जिल्लाको भए बसाइसराइ प्रमाणपत्र